English

Amdanom ni

Mae meithrinfa ddydd Wyngarth yn feithrinfa ddydd breifat, sydd wedi ennill gwobrau, sydd wedi’i chofrestru gan AGGCC (Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru), o dan Ddeddf Plant 1989.

Nod cychwynnol Wyngarth oedd darparu amgylchedd diogel a gofalgar sy’n darparu cyfleoedd a phrofiadau dysgu i blant. Hyrwyddo hapusrwydd a brwdfrydedd i ddysgu. Gwerthfawrogi a pharchu pob unigolyn am eu rhinweddau, gwahaniaethau a chyflawniadau unigol. Darparu mynediad at staff hyfforddedig, er mwyn trafod cynnydd eu plentyn a datrys problemau gan ddefnyddio ymagwedd ddisgybledig mewn dull cadarnhaol a gofalgar.

Mae meithrinfa Wyngarth wedi datblygu dros y blynyddoedd diwethaf, ac erbyn hyn mae’n falch o ddarparu pum meithrinfa ddydd trefnus, un yn ardal West End Bae Colwyn, un arall yng Nghyffordd Llandudno, dwy ym Mangor a chlwb Ar ôl yr Ysgol yng Nglanwyddan.

Mae’r feithrinfa ddydd yn lleoliad hyfryd, gyda llawer o weithgareddau wedi’u cynllunio, cyfleusterau awyr agored gwych a llawer o gofleidio. Rydym yn sicrhau ein bod yn creu lleoliad hyblyg a chartrefol a bod y staff yn meithrin, yn dyner ac yn ymateb i anghenion y plentyn.

Drwy sefydlu perthynas gadarn gyda rhieni, cynnal trafodaethau anffurfiol rheolaidd a holiaduron, byddwn yn monitro safbwyntiau’r rhieni ar ein darpariaeth yn gyson. Mae hyn yn ein galluogi i sicrhau ein bod yn darparu’r safonau gorau posibl. Rydym yn deall bod pob plentyn yn wahanol, gyda’u safbwyntiau eu hunain am y byd, diddordebau a galluoedd gwahanol. Rydym yn parchu’r gwahanol fathau o fywyd teuluol, cefndir cymdeithasol a diwylliannol sydd gan bob un o’r plant sy’n mynychu ein meithrinfa.

Rwy’n gobeithio y bydd y wefan hon yn ddefnyddiol i chi. Bydd ein rheolwyr yn fwy na pharod i roi taith i chi o amgylch un o’n meithrinfeydd ac ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.

Cylchlythyr

Cael y newyddion diweddaraf gan Wyngarth