English

Gwasanaethau ychwanegol

We offer a variety of additional services:

Talu am ofal plant yn ôl yr angen
  • Ein meithrinfa ni yw’r unig feithrinfa sy’n cynnig y gwasanaeth hwn, sy’n ystyriol o deuluoedd, sy’n eich galluogi i wneud defnydd hyblyg o’n gwasanaeth, pan fyddwch ei angen, nid oes angen contract, a byddwn yn codi fesul awr, isafswm o 2 awr y dydd. Gallwch fwynhau ychydig oriau i dretio’ch hun, neu i fynd i ddigwyddiad arbennig. Neu, os bydd angen i chi fynychu cyfweliadau, cyfarfodydd neu os yw eich darparwr gofal plant wedi eich gadael i lawr.
Partneriaethau corfforaethol
  • Rydym wedi sefydlu partneriaethau corfforaethol gyda chyngor bwrdeistref sirol Bae Colwyn ac Aba Caredig, ac mae hyn yn eich galluogi chi, fel cyflogai, i dderbyn 10% oddi ar eich bil gofal plant. A yw hyn yn swnio’n syniad da i chi?? Os hoffech chi fanteisio ar y gwasanaeth hwn, gofynnwch i’ch cyflogwr gysylltu â ni ar 01492 545514.
Ysgol Bêl-droed Shane Cartwright
  • Rydym yn darparu sesiynau pêl-droed am awr yr wythnos, er mwyn i’ch plant allu mwynhau manteision ymarfer corfforol a chael hwyl yr un pryd gyda’u cyfoedion.
Chwarae meddal
  • Mae ein babanod a’n plant bach yn mwynhau ymweliadau wythnosol i’r ganolfan hamdden i fwynhau sesiynau chwarae meddal ac maent yn mwynhau cymdeithasu mewn amgylcheddau hwyliog newydd. Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer mamau a thadau prysur na allant fanteisio ar y gweithgareddau ychwanegol hyn yn eu hamser eu hunain.
Cyfnod Sylfaen
  • Rydym yn cynnig grwpiau chwarae ychwanegol yn ystod y tymor, am ddwy awr yr y dydd, o 9.30am i 11.30am. Os yw eich plentyn yn gymwys, mae’r sesiynau hyn am ddim. Holwch reolwr y feithrinfa ynglŷn â’r meini prawf pen-blwydd. Mae ein Meithrinfeydd Dydd, sydd â lleoedd Cylch Chwarae wedi’u hariannu yn cael eu harolygu, eu hadolygu a’u gwerthuso gan arolygwyr Estyn bob blwyddyn. Roedd ein hadroddiad arolwg cyntaf gan Estyn yn rhagorol.
Noson rhieni
  • Yn ogystal â chyfathrebu dyddiol, rydym hefyd yn cynnal nosweithiau rhieni ddwywaith y flwyddyn, sy’n rhoi cyfle i rieni drafod datblygiad eu plentyn gyda’r staff.
Clwb coginio
  • Mae pob un o’n meithrinfeydd yn cynnig clwb coginio. Cynhelir sesiwn hwyliog sy’n rhoi cyfle i’r plant ddysgu am goginio, cynhwysion newydd a sut i wneud danteithion blasus.
Grŵp mamau a babanod
  • Rydym yn darparu grwpiau cymorth mamau a babanod am ddim, sy’n rhoi cyfle i famau newydd a phlant gwrdd i gael paned, cacennau a sgwrs.
Clwb garddio
  • Un o brif nodau’r clwb hwn yw annog y plant i fynd i’r ardd. Mae clwb garddio ym mhob un o’n meithrinfeydd, a gallwn hybu cariad at yr awyr iach.
Cydweithfa fwyd
  • Rydym yn cynnal cydweithfeydd bwyd ym mhob un o’n meithrinfeydd, sy’n rhoi cyfle i’r plant archwilio ffrwythau a llysiau ac mae’r canlyniadau dysgu yn ddi-ben-draw. Maent yn pwyso, cyfrif, archwilio, defnyddio eu synhwyrau a llawer mwy Gall eich plentyn gymryd eich archebion, trefnu eich ffrwythau a’ch llysiau, a dod â hwy adref i chi bob wythnos.

Cylchlythyr

Cael y newyddion diweddaraf gan Wyngarth