English

Meithrinfa Menai

Meithrinfa Meanai wedi ei leoli yn y parc busnes Parc Menai yn syth oddi ar yr A55

Mae’r feithrinfa wedi’i lleoli yn y parc busnes gyda lleoedd parcio ger y feithrinfa ac ardal laswellt fawr yn y cefn. Mae Menai yn darparu ysgol goedwig i blant o bob oed a meini prawf y cyfnod sylfaen ar gyfer plant dros 3 oed.

Gyda chyfanswm o 11 aelod o staff, pob un yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl, maent yn cyfrannu eu sgiliau a’u cryfderau unigol er mwyn datblygu gwybodaeth a sgiliau’r plant drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae Wyngarth Menai yn ddewis perffaith i deuluoedd sy’n chwilio am feithrinfa mewn lleoliad awyr agored hyfryd mewn amgylchedd gwledig, gyda thîm dibynadwy o staff yn darparu gofal plant o safon uchel i blant o bob oed.

Perffaith ar gyfer: Babanod, Plant Bach, Cyn ysgol, clwb gwyliau a chlwb ar ôl yr ysgol


 • Mae bod yng nghwmni plant yn iacháu’r enaid.

  - Fyodor Dostoyevsky

 • Diolch i chi am ddarparu gofal gwych i fy mhlentyn, mae’n braf gwybod eu bod yn derbyn gofal cariadus a gofalgar.

  - Parent feedback / Adborth rhieni

 • Ni sy’n creu cerddoriaeth, a ni yw breuddwydwyr breuddwydion.

  - Roald Dahl


Pam dewis Menai?

 • Lleoliad gwych mewn ardal goetir wledig, oddi ar yr A55
 • Adroddiadau blynyddol gwych gan AGGCC, Gwynedd
 • Ysgol goedwig sefydledig
 • Meini prawf dysgu y cyfnod sylfaen ar gyfer plant dros 3 oed
 • Siaradwyr Cymraeg rhugl
 • Mannau parcio oddi ar y ffordd gyferbyn â'r feithrinfa