English

Bae Colwyn

Mae Meithrinfa Wyngarth ym Meithrinfa Ddydd West End wedi'i chofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGC) ac mae'n darparu gofal plant o safon uchel i 56 o blant; mae ar agor rhwng 8.00am a 6.00pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae’r feithrinfa wedi’i lleoli ar waelod ffordd un ffordd dawel, sy’n arwain o’r brif ffordd a’r A55. Mae’n hawdd i’w chyrraedd ac mae ardal barcio fawr oddi ar y ffordd. Wedi’i lleoli mewn adeilad mawr sydd wedi’i drawsnewid, mae West End yn darparu cyfleusterau awyr agored gwych i blant o bob oed, yn cynnwys ffrâm ddringo fawr ac ystafell ddosbarth awyr agored.

Mae meithrinfa West End yn berffaith i deuluoedd sydd â bywydau prysur, oherwydd mae’n gweithredu oriau hyblyg a staffio hyblyg. Gyda’r ardal awyr agored estynedig, gall y plant fwynhau chwarae y tu allan bob dydd mewn dosbarth awyr agored, yn palu yn yr ardd lysiau, yn archwilio ein synhwyrau yn yr ardd synhwyrau neu’n ymarfer ein cydbwysedd ar y trawstiau antur.

Mae ein saith aelod o staff dwyieithog yn cyfrannu eu sgiliau unigol i’r tîm.

Mae digon o hwyl i’w gael yn coginio gyda’r ymarferwyr plant bach a’r clwb garddio gyda’r ymarferwyr cyn ysgol.

Rydym yn cynnig sesiwn aros a chwarae a lluniaeth unwaith y mis yn y feithrinfa i famau beichiog. Mae’r sesiwn yn rhoi cyfle i famau ddod at ei gilydd a thrafod eu plant.

Rydym hefyd yn darparu addysg Dechrau’n Deg yn y feithrinfa, sy’n ddibynnol ar godau post. Gallwch wneud cais am wybodaeth bellach.

Perffaith ar gyfer: Babanod, Plant Bach, Cyn ysgol, Clwb ar ôl yr Ysgol a Chlwb Gwyliau.


 • Mae plant yn gweld pethau hudol am eu bod yn chwilio amdanynt

  - Christopher Moore

 • Nid oeddem yn gwybod beth oedd cariad rhiant nes y byddwn yn rhieni ein hunain

  - Beecher, Henry Ward

 • Yr hyn yr wyf yn ei werthfawrogi fwyaf ynglyn â Wyngarth yw pa mor hyblyg a dibynadwy yw’r staff yno

  - Parent feedback / Adborth rhieni

 • Rwyf wrth fy modd yn clywed y pethau y mae fy mhlentyn wedi bod yn eu gwneud ar ddiwedd y dydd, gallaf hyd yn oed edrych ar Facebook yn ystod fy awr ginio os na allaf aros!

  - Parent feedback / Adborth rhieni


Pam dewis West End?

 • Cyfleusterau awyr agored a gardd wych
 • Adroddiadau blynyddol rhagorol gan AGGCC
 • Gweithgareddau allgyrsiol ychwanegol yn cynnwys clwb garddio a chlwb coginio
 • Mae gennym Gydweithfa Fwyd yn y feithrinfa, sy'n defnyddio cynnyrch ffermwyr lleol ac sy'n cael eu trefnu gan y plant
 • Dosbarth awyr agored a gardd synhwyraidd
 • Gwasanaeth hebrwng plant o bob ysgol yn yr ardal o Pen Y Bryn, Mochdre
 • Lleodd parcio oddi ar y ffordd ar ffordd un ffordd, gyda mynediad cyfleus o'r A55