English

Cyffordd Llandudno

Mae Wyngarth ym Meithrinfa Ddydd Tan-y-Marl wedi'i chofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGC) ac mae'n darparu gofal plant o safon uchel i 36 o blant; mae ar agor rhwng 7.45am a 6.00pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae’r feithrinfa wedi’i lleoli ar ddiwedd cul-de-sac, sy’n arwain o’r brif ffordd drwy Gyffordd Llandudno, mewn amgylchedd tawel a phreifat. Mae’n agos at yr holl amwynderau lleol ac mae gan yr adeilad faes parcio mawr tarmac / ardal chwarae amgaeedig o flaen yr adeilad ac ardal chwarae o laswellt ac arwynebedd meddal, sydd wedi’i chynllunio’n dda, y tu ôl i’r adeilad.

Mae meithrinfa ddydd Cyffordd Llandudno yn ddewis delfrydol i deuluoedd sy’n chwilio am amgylchedd cartrefol mewn amgylchedd cyfeillgar a chlyd.

Mae wyth aelod o staff dwyieithog yn gweithio yn y feithrinfa, pob un yn cyfrannu sgiliau a chryfderu amrywiol i’r tîm. Maent yn cael cyfleoedd rheolaidd i ddiweddaru eu hyfforddiant yn cynnwys cymorth cyntaf, diogelu plant a diogelwch tân. Mae’r staff hefyd yn darparu clwb garddio, clwb celf a chlwb coginio, yn ogystal â’n cegin fwd, ac mae’r plant wrth eu boddau yn coginio prydau mwdlyd!

Rydym yn darparu gweithgareddau allgyrsiol ychwanegol yn cynnwys clwb pêl-droed unwaith yr wythnos i’r plant cyn ysgol a’r plant bach a thaith wythnosol i sesiwn chwarae meddal i’r babanod.

Mae ein hystafell cyn ysgol yn dilyn meini prawf y cyfnod sylfaen ac rydym wedi derbyn adroddiad arolygu boddhaol iawn yn ddiweddar.

Perffaith ar gyfer: Babanod, Plant Bach, cyn ysgol, Clwb ar ôl yr Ysgol a Chlwb Gwyliau


 • Nid yw bywyd yn cael ei fesur gan yr anadl rydych yn ei gymryd ond gan yr eiliadau sy’n cipio eich anadl

  - Author Unknown / Awdur Anhysbys

 • Mae cofleidio yn gwneud llawer o les – yn arbennig i blant

  - Princess Diana

 • Mae ein plant yn derbyn gofal cynnes a chariadus, ac maent yn cael eu cymell a’u hannog i ddatblygu bob dydd. Maent yn caru’r staff ac mae ganddynt feddwl mawr ohonynt.

  - Parent feedback / Adborth Rhieni

 • Rwy’n gwerthfawrogi’r gwasanaeth gwych ac mae fy mhlentyn wrth ei fodd yn mynd i Wyngarth

  - Parent feedback / Adborth Rhieni


Pam dewis Cyffordd Llandudno?

 • Amgylchedd clyd a chartrefol a staff cyfeillgar
 • Adroddiadau rhagorol gan AGGCC ac OFSTED
 • Gweithgareddau allgyrsiol ychwanegol yn cynnwys clwb pêl-droed, chwarae meddal, clwb garddio, clwb cerddoriaeth a chlwb coginio
 • Mae gennym Gydweithfa Fwyd yn y feithrinfa, sy'n defnyddio cynnyrch ffermwyr lleol ac sy'n cael eu trefnu gan y plant
 • Rydym yn defnyddio ein hardal awyr agored bob dydd, yn cynnwys ein cegin fwd
 • Gwasanaeth hebrwng o bob ysgol yn yr ardal o Gyffordd Llandudno, Deganwy a Chonwy
 • Mannau parcio oddi ar y ffordd ar ffordd breifat a thawel.